VIEN
Bently Nevada- Giám sát rung đảo cho Nhà máy thuỷ điện
Các thành phần trong hệ thống giám sát rung đảo tua bin thuỷ điện:

1. Cảm biến khe hở không khí
2. Cảm biến đo độ rung ổ hướng máy phát
3. Cảm biến đo nhiệt độ ổ hướng máy phát
4. Cảm biến đo độ rung ổ đỡ máy phát
5. Cảm biến đo nhiệt độ ổ đỡ máy phát
6. Cảm biến đo độ rung ổ hướng tuabin
7. Cảm biến đo nhiệt độ ổ hướng tuabin
8. Cảm biến đo độ rung thanh dẫn
9. Cảm biến đo nhiệt độ thanh dẫn
10. Cảm biến đo độ xâm thực cánh tuabin
11. Cảm biến đo phóng điện cục bộ PD

12. Bộ giám sát trực tuyến Rack 3500
13. Phần mềm giám sát trực tuyến và phân tích phổ System 1