VIEN
Dự án mở rộng 2 ngăn lộ tại trạm phân phối 220kV nhà máy thủy điện Hòa bình năm 2015