VIEN
Thiết bị khác

  • Các hệ thống cơ điện trong nhà máy điện bao gồm hệ thống máy nén khí, hệ thống thiết bị trạm biến áp…
  • Các thiết bị vật tư điện, đo lường điều khiển và thiết bị cơ khí
  • spare parts